ساعت :  14:04 GMT  /  تهران -  17:34
نگهداری تعمیرات RCM چیست
RCM  چیست

شكل گيري مفهوم "RCM" به دهه 1960 ميلادي برمي گردد، زماني كه صنعت هوايي داخلي آمريكا اولين روش  RCM  را توسعه داد.
RCM مخفف عبارت Reliability Centered Maintenance  به معنی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان یا نت قابلیت اطمینانی می باشد.

تعریف جامع نت

 اطمینان از اینکه سرمایه های فیزیکی طبق خواسته های کاربرانشان ادامه به کار دهند. آنچه را که کاربران از تجهیزات انتظار دارند کاملاً بستگی به محل و نحوه بکارگیری آنها دارد. از دیدگاه مهندسی ، اصولاً دو موضوع در رابطه با مدیریت بر هر سرمایه فیزیکی وجود دارد. اول اینکه باید این سرمایه نگهداری ( Maintain ) شود ، ثانیاً هر از چند گاهی ممکن است نیاز به اصلاح ( Modify ) پیدا نماید. نت شامل عملیاتی از قبیل بازدید مرتب تجهیزات، رفع عیوب و نواقص احتمالی و جلوگیری از  وقوع آسیب های بزرگ و  تعمیرات دوره ای در فواصل معین می شود.
                                                                        
تعریف جامع RCM

 فرآیندی است که اولاً ، معین می کند چه کارهایی می بایست برای تداوم عمر هر گونه سرمایه فیزیکی انجام شود. ثانیاً اینکه ، انتظاراتی را که کاربران از تجهیزات دارند ضمانت و عملی می نماید.

اهداف RCM

RCM بدنبال اين است كه عمركاركردي تجهيزات را افزايش بدهد. RCM درجهت دستيابي به سطحي از" قابليت اطمينان ذاتي" دستگاه يا تجهيزات درزماني كه قابليت ذاتي آن دستگاه ازطريق يك برنامه نت قابل حصول مي باشد گام برمي دارد. اين سطح ازقابليت اطمينان عبارت است ازسطحي ازعملكرد دستگاه كه نمي توان آنرا ازطريق طراحي مجدداً ارتقاء داد.

دستاوردهای حاصل از اجرای RCM

1) افزایش ایمنی افراد در محیط های کاری سخت و خطر آفرین
2) جلوگیری از تخریب محیط زیست
3) بهبود کارایی و اثربخشی در فرایندهای عملیاتی و هزینهای نت
4) طولانی تر نمودن چرخه عمر اقتصادی ماشین آلات و تجهیزات گرانقیمت
5)ایجاد پایگاه اطلاعاتی قوی مبتنی بر مستندات کیفی و ممیزی شده
6)ایجادسینیرژی بیشتر،روح تعاون وهمکاری، و انگیزه های لازم کاری در بین کارکنان

 فرآيند پياده سازي RCM 

مرحله اول انتخاب تأسيسات و تجهيزات 
مرحله دوم تهيه ليست كاركردهاي كليدي و استانداردهاي عملكرد دستگاه
مرحله سوم شناسايي خرابي هاي محتمل دستگاه
مرحله چهارم تشخيص حالتهايي كه بروز خرابيهاي محتمل مي باشد و تأثير آنها
مرحله پنجم انتخاب تاكتيكهاي نت مؤثر و عملي
مرحله ششم برنامه ريزي و پياده سازي تاكتيكهاي انتخابي
مرحله هفتم بهينه سازي تاكتيكها و برنامه ها

مراحل اجراي RCM

جهت اجراي RCM بايستي با استفاده از يك قالب سازمان يافته در مورد تجهيزات موجود وشرايطكاري آنها، سوالات زير بررسي و پاسخ داده شود.
 1- عملكردها  ( Functions ): عملكردها و استانداردهاي اجرايي تجهيزات چه هستند؟
 2- خرابي‌هاي عملكردي ( Functional Failures ): كدام وجه  يا وجوه عملكردي يك وسيله, دچار خرابي ميشود؟
 3- صور مختلف خرابي ( Failure Modes ) : انواع و صورتهاي خرابي‌عملكردي كدام هستند؟
 4- اثرات خرابي  ( Failure Effects ): وقتي هر خرابي بوقوع مي‌پيوندد، چه اتفاقي مي‌افتد؟
     چهار سوال فوق را مي‌توان تحت عنوان تجزيه و تحليل حالات خرابي و آثار آن ( FMEA )
     مطرح نمود.
 5- پيامدها و نتايج خرابي (Consequences ): هر خرابي از چه نظر اهميت دارد؟
 6- عمليات پيشگيرانه (Preventive Tasks):جهت جلوگيري از خرابي، چه اقداماتي بايد انجام داد؟
 7- ناكارآمدي عمليات (Default Tasks): در صورتيكه عمليات پيشگيرانه وجود نداشت،چه اقداماتي جهت جلوگيري وحذف خرابيها بايد انجام داد؟
    دو سوال اخير را مي‌توان تحت عنوان تجزيه و تحليل عمليات ( Tasks Analysis )  مطرح نمود.
 
 عملكردها Functions
اين بخش شامل شناسايي تجهيزات و ماشينآلات‌, تعيين عملكردها و تهيه استانداردهاي اجرايي تجهيزات در شرايطكاري مربوطه مي‌باشد. اين شناسايي بايستي براي تمام بخش‌هاي مهم عملياتي و قسمتها انجام شود.  RCM بر روي شناخت استانداردهاي اجرايي موردنياز تجهيزات، تاكيد دارد.
 
 خرابي‌هاي عملكردي Functional Failures
در اين قسمت كليه حالات خرابي‌هاي عملكردي براي كليه تجهيزات و شرايط ‌كاري مربوطه تعيين مي‌شود. يك خرابي عملكردي بعنوان ناتواني يك قسمت براي رسيدن به سطح استانداردهاي مورد نياز اجرايي و انجام عملكرد مربوطه در سطح مطلوب, تعريف مي‌شود.
 
صور مختلف خرابي Failure Modes
در اين مرحله صور مختلف خرابي كه سبب وقوع خرابي‌هاي عملكردي مي‌شوند,  شناسايي مي‌شوند. حالتهاي خرابي دلايل مهندسي هستند كه تعيين مي‌‌كند چرا يك قسمت در انجام وظيفه مربوطه,  بازمانده است؟
 
 اثرات خرابي‌   Failure Effects
در اين مرحله اثرات خرابي براي هر حالت خرابي ثبت مي‌شود. اثرات خرابي ايجاد شده بايستي در فرمهاي مربوط به FMEA , ثبت گردد.
 
 تجزيه و تحليل پيامدها و نتايج خرابي Consequences Analysis
 
پيامدها و نتايج هر حالت خرابي با بازبيني و بررسي مقدار اهميت خرابي، طبقه بندي و تقسيم‌بندي مي‌شود.RCM پيامدهاي خرابي را در چهار گروه طبقه‌بندي مي‌كند:
1- خرابي‌هاي مخفي از نظر اقتصادي ( Hidden Economic )HE : اين نوع خرابي‌ها مخفي بوده وپيامد مستقيم براي راهبر ندارد. نتايج در اين نوع خرابي‌ها، هزينه مربوط به خرابي، هزينه مربوط به سيستم، هزينه مربوط به بازسازي و تعميرات مي‌باشد.
 خرابي‌هاي قابلرويت از نظر اقتصادي  ( Evident Economic )EE : پيامدهاي اين نوع خرابي‌ها قابل رويت بوده و نتايج بر كيفيت محصول و خدمات ارائه شده به مشتري اثر ميگذارد.
 خرابي‌هاي مخفي از نظر ايمني( Hidden Safety )HS : اين نوع خرابي‌ها، پيامد مستقيم ندارند ولي سيستم را در معرض خطر ساير خرابيها كه اغلب نيز شديد هستند، قرار مي‌دهند.
4- خرابي‌هاي قابلرويت از نظر ايمني ( Evident Safety )ES : اين نوع خرابيها سبب صدمه به افراد و حتي مرگ،  نقص يك استاندارد و يا شرايط زيست محيطي ميشوند.
 تجزيه و تحليل عمليات   Tasks Analysis
هدف از تجزيه و تحليل عمليات، شناسايي مناسبترين روش نت براي رفع هر حالت خرابي مي‌باشد.
 
عمليات پيشگيرانه  Preventive Tasks
هر حالت خرابي با استفاده از "الگوريتم تصميم" ( Decision Algorithm ) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و مناسبترين روش نت تعيين مي‌گردد. اجراي برنامه RCM نيازمند ايجاد تعادل در زمينه نت‌هاي ياد شده مي‌باشد. اطلاعات دقيقي كه از وضعيت موجود ماشين‌آلات از طريق  CM و اجراي نت پيش‌نگر بدست مي‌آيد ، تعادل مورد نظر را بين برنامه‌هاي نتپيشگيرانه و پيشگستر فراهم مي‌سازد وموجب صرفه‌جويي در هزينه‌هامي‌شود.
 
ناكارآمدي عمليات ( عدم وجود عمليات پيشگيرانه ) ‌ ( Default Tasks )
در صورتيكه نتپيشگيرانه و يا پيش‌نگر مناسبي را نتوان مشخص نمود، RCM عمليات باقي‌مانده را تعيين مي‌نمايد. اين عمليات عبارتند از :
- پيدا نمودن خرابيهايي‌كه مستلزم بازبيني دوره‌اي از عمليات پنهان مي‌باشد.(Detective M.)DM
- در صورتيكه هيچگونه عمليات پيشگيرانه (Preventive Tasks) وجود نداشته باشد و يااينكه     
    مشخص نمودن خرابي‌ها با مشكل روبرو بوده و نتايج و خطرات  آنها غيرقابل قبول باشد، بايستي
    تجهيزات مجدداً طراحي شوند.
- زماني كه خرابي‌ها هيچگونه پيامد ايمني و محيطي نداشته باشند و هزينه عمليات پيشگيرانه بيشتر از اصلاح خرابي و يا عواقب آن باشد، احتياجي به نت برنامه ريزيشده وجود ندارد.            
(Breakdown Maintenance) BM
هر حالت خرابي  توسط فرآيندRCM  دنبال ‌شده و از اين طريق مي‌توان نتايج خرابي و مناسبترين روش نت را تعيين نمود.

* فعاليتها ونگهداري وتعميرات براساس يكي ازروشهاي زيرانجام مي گيرد و RCM كمك مي كند تا فعاليت ونگهداري مناسب براي هريك ازاجزاء ماشين انتخاب گرددنمونه ای از این روش ها:
( Time-Based Maintenance) TBM -
انجام فعاليت براساس آخرين تاريخ انجام فعاليت (بصورت تناوب )
 (Usage- Based Maintenance ) UBM –
 انجام فعاليت براساس ميزان استفاده ازتجهيز(ضربه- كيلومتر- ساعت و...)
( Condition- Based-Maintenance) CBM -
انجام فعاليت نت براساس شرايط كاركرد
( Detective Maintenance) DM -
عيب يابي دوره اي بااستفاده از ابزاروتجهيزات خاص هر صنعت 
(Maintenance Design Out ) DOM -
بازنگري درطراحي اجزاء جهت كاهش ميزان نياز به نت  
 
   1396/1/14 11:26

تعداد بازدید : 713
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )
Share  
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت تامین ماشین آلات صنعتی پیام می باشد طراحی شده با داده ورزان